Utveckling Nordost

Utveckling Nordost satsar på nya jobb, mer kultur, fler mötesplatser och ett gott liv i Angered och Östra Göteborg

 

Om Utveckling Nordost

                                 

Framtidens Göteborg växer i nordost. Här bor var femte göteborgare. Här finns ung arbetskraft och mark för nya företag. Här talas över hundra språk och här finns kontakter över hela världen. I nordost finns plats för många perspektiv och rum för nya tankar. Utveckling Nordost är en satsning för att skapa nya jobb, mer kultur, fler mötesplatser och ett gott liv. Mer för fler i framtidens nordost! 

Utveckling Nordost fortsätter

Kommunstyrelsen har beslutat att Utveckling Nordost AB ska leva vidare. Bolaget har fått i uppdrag att fortsätta utveckla strategier och nya EU-ansökningar, främst för Göteborgs nordöstra stadsdelar. Vi ska arbeta vidare för att förverkliga Stadslandet Göteborg och Lärandets Torg Hammarkullen.

Vi ska också fortsätta med näringslivs- och stadsutveckling, och att utveckla vår arbetsmodell så att de goda resultaten kan tjäna som ledstjärna även för andra områden i staden där näringslivet bör förstärkas. Utveckling Nordost ingår nu i stadens näringslivskluster med Business Region Göteborg (BRG) som moderbolag.

Klicka här för att komma till följeforskningsrapporten från PwC AB som sammanfattar resultaten från projektet 2011 - 2013.

I fokus för Utveckling Nordost:

Näringsliv

Business Centre, inkubator

Etableringar, företagarföreningar

Stödja den sociala ekonomin

Arbete

ESF med Arbetsförmedlingen, stadsdelarna och BRG

Stödja ungdomar och personer med utländsk bakgrund på arbetsmarknaden

Destinationsutveckling och evenemang

Genomföra handlingsplan

Utveckla besöksnäringen                                               

Lärandets Torg

Livslångt lärande

Arena för social innovation                 

Stadslandet

Lokalt ledd utveckling (LLU)

Innovativa nav för lokal grön affärsutveckling 

Kultur

Utveckla de kulturella och kreativa näringarna

Stärka samarbetet med konstnärliga utbildningar

Näringsliv

I nordost finns kontakter över hela världen, ung arbetskraft och mark för nya företag. Det ska bli mer attraktivt för företag att utvecklas i nordost.

Inom tema näringsliv har projektet gjort det här:

 • Utredning av näringslivet i nordost – hur ser det ut, hur är det att vara entreprenör och småföretagare i nordost och vad behöver företagen för att växa? 
 • Öppnat småföretagarcenter i Angered och Bergsjön
 • Marknadsfört marken som kommunen äger för att få fler företag att etablera sig här

Kontaktpersoner näringsliv > 

Kultur

Här finns det plats för många perspektiv, traditioner och nya tankar. 
Inom tema kulturliv har projektet bidragit till fler mötesplatser och till att stärka förutsättningarna för arbete och företagande.

Projektet har arbetat med det här: 

 • Bygga om kulturhuset Blå Stället
 • Ta fram förslag på möteslokaler i Bergsjön
 • Skapa en plattform för samverkan inom kulturen
 • Genomföra affärsträffar för kulturaktörer

Kontaktpersoner kultur >

Stadsmiljö

Fler trygga mötesplatser och ett gott liv för alla. 
Inom tema stadsmiljö skulle projektet bidra till attraktiva offentliga miljöer som lockar till besök och företagande.

Projektet har arbetat med det här: 

 • Skapa en utställningshall i Hammarkullestationen   
 • Rusta upp platsen ovanför Teleskopgatans hållpalts 
 • Ta fram en vägvisning med skyltar längs gång- och cykelvägar i sydvästra Bergsjön
 • Skapa Uteplatsen för möten, dialog och events i Hammarkullen
 • Skapa ett aktivitetsstråk längs kulturhuset Blå Stället

Kontaktpersoner stadsmiljö >

Vision

Framtidens Göteborg växer i nordost. Inom tema vision & kommunikation har projektet arbetat med att stärka bilden av nordost.

Projektet har arbetat med det här:

 • Sprida information om Utveckling Nordost
 • Stödja stadsdelarnas visionsarbete
 • Genomföra förstudie om Stadslandet Göteborg
 • Profilera nordost
 • Utveckla metoder för delaktighet och dialog

Kontaktpersoner Vision & kommunikation >

Bakgrund

Projektet Utveckling Nordost 2011-2013 var resultatet av flera års förstudier, dialoggrupper och långsiktigt utvecklingsarbete i bland annat Vision Angered. 
Flera olika behov visade sig under arbetet med förberedelserna. Bland annat att kulturhuset Blå Stället behövde rustas upp, liksom platsen ovanför Teleskopgatans hållplats och flera andra offentliga platser. Det krävs även satsningar inom näringslivet för att stödja de många företagen i nordost och för att skapa fler arbetstillfällen. En stor resurs i nordost är det redan rika kulturlivet – hur kan man stödja kulturaktörer så att de får bättre förutsättningar? Och vad krävs för att uppfylla visionen om att fler ska använda den vackra naturen – här finns urskog och orörd vildmark - bara några hållplatser från den centrala stadskärnan?

De olika behoven sammanställdes i en förstudie. Vintern 2010/2011 sa kommunfullmäktige i Göteborgs Stad och Tillväxtverket ja till ansökan om pengar till insatserna i Utveckling Nordost. Politikerna var eniga om att starta ett kommunalt bolag för att driva och leda den breda satsningen som sedan genomförts i samverkan med sex kommunala förvaltningar och bolag: Business Region Göteborg, lokalförvaltningen, park- och naturförvaltningen, stadsdelsförvaltningarna Angered och Östra Göteborg samt trafikkontoret. Dessutom har projektet samarbetat  med en rad andra aktörer kring enskilda aktiviteter, till exempel med Göteborg & Co för att profilera nordost.

Läs mer om bakgrunden: 

Arkiv

Här kan du läsa äldre artiklar »